Descripció del projecte

 

El projecte “Teixint Cultures” té com a objectiu central desenvolupar al uníson les habilitats lingüístiques de les persones immigrades, tant en català com en la seva llengua d’origen, per tal que la llengua no es converteixi en un element d’exclusió social. És un programa basat en les experiències anomenades “dual-language”, avui esteses tant a Canadà com a nombrosos països anglosaxons, que busquen la recuperació de la tradició oral de les famílies immigrades. Aquestes experiències es recolzen sobre la idea que l’aprenentatge formal d’una nova llengua (generalment es parla de segones llengües, L2) es fa a través de la matriu de la primera llengua (L1). És a dir, que l’aprenentatge del català per part de les persones immigrades depèn, en bona mesura, de la seva capacitat de transferir habilitats lingüístiques ja desenvolupades des de la seva llengua materna al català, i viceversa.

La influència entre la L1 i la L2 apareix en nombrosos fenòmens com, per exemple els préstecs entre llengües, les interferències, les omissions, les transferències positives i negatives o les fossilitzacions. Des d’aquesta perspectiva, un dels problemes tant de l’alumnat estranger com de les seves famílies consisteix en les dificultats que tenen per poder emprar les habilitats lingüístiques desenvolupades des de la seva llengua per aprendre el català. Aquestes dificultats són més paleses entre l’alumnat africà i asiàtic i les seves famílies.

A la vila de Salt (Gironès) hi ha al voltant d’un 40% de persones estrangeres, moltes de les quals són d’origen
africà. Una bona part de les famílies, especialment les dones procedents de zones rurals, són analfabetes en la seva pròpia llengua i tenen importants dificultats per aprendre bé el català, bé el castellà. A més, els estudis indiquen que bona part dels seus fills i filles presenten un desenvolupament lent de les habilitats lingüístiques en llengua catalana a l’escola.

Amb aquest context de referència, el setembre de 2009 va començar a implementar-se el projecte “Teixint Cultures” a Salt, fruit de la relació entre tres entitats: la Biblioteca Infantil d’en Massagran, el GRAMC i el grup de recerca “Cultura i Educació” de la Universitat de Girona (a l’apartat col·laboradors trobareu els links).

El projecte es concreta en la realització d’una sessió setmanal de dues hores a la biblioteca Massagran de Salt amb un grup de dones de diferents procedències culturals i lingüístiques (i els seus fills menors de 3 anys) que expliquen contes, llegendes o històries rellevants de la seva infància en la seva llengua d’origen i que, després de diverses sessions de treball conjunta amb altres persones que dominen el català, elaboren contes bilingües i els editen a l’ordinador. La idea és que aquests contes bilingües s’editin de manera impresa (com a llibre) i en format virtual (com a e-book) per tal que les escoles, les biblioteques públiques i les entitats que treballin amb persones immigrades puguin beneficiar-se d’aquests materials i usar-los com a recurs educatiu.

Elaborar contes tradicionals dels paísos d’origen en ambdues llengües permet treballar tant aspectes afectius de les persones immigrades (dol migratori, autoestima, etc.), com les habilitats lingüístiques que es poden traslladar d’una llengua a l’altra, i també iniciar aquestes persones a l’ús de les noves tecnologies de la informació. El benefici és doble: d’una banda, es busca aprendre de manera funcional i comunicativa la llengua catalana per afavorir la participació social de les persones immigrades a la soeiatat d’acollida, i de l’altra, es fa present i es valora la riquesa cultural i lingüística de les persones estrangeres a la nostra societat (i a ells els ajuda a mantenir vincles amb la seva cultura d’origen i mantenir la transmissió intergeneracional).

A part de l’elaboració dels contes, la intenció del projecte és insertar aquesta experiència dins el context més ampli dels Plans d’Entorn. Pensem que per tal de donar continuïtat al projecte i, especialment, per aconseguir els objectius plantejats, és indispensable treballar de manera comunitària (amb voluntaris, entitats locals, escoles, ajuntament, etc.), teixint xarxes socials i de relació dins i fora dels espais públics. Només d’aquesta manera hi pot haver un reconeixement mutu i una proximitat entre col·lectius que ens permeti viure pacíficament des d’una certa diferència.

Anuncis